Daily Archive: August 23, 2014

อาหารเพื่อสุขภาพ 0

นกเขาไม่ขัน คุณผู้หญิงก็ช่วยผู้ชายได้ ด้วยวิธี …

วิธีปรนนิบัติ เมื่อ…คุณผู้ชายเริ่มไม่แข็งตัว นกเขาไม่ขัน เป็นภาษาชาวบ้าน ส่วนชาวเมืองวันนี้จะเรียก อีดี (ED = erectile dysfunction หรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ) คือ อาการที่คุณผู้ชายเมื่อได้รับการกระตุ้นจนเกิดอารมณ์ทางเพศตามปกติแล้ว อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวจนสามารถปฏิบัติกิจได้ลุล่วงสมปรารถนา โดยแบ่งตามประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ อวัยวะเพศไม่เคยแข็งตัวเลย อวัยวะเพศไม่คงความแข็งตัวไว้นานพอ อวัยวะเพศแข็งบ้างไม่แข็งบ้าง โดยอาจเป็นตามบางสถานการณ์ สิ่งกระตุ้น หรือกับบางคน แต่ละประเภทมีที่มาแห่งปัญหาแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่แล้ว คือ ปัญหาจากทางร่างกาย และปัญหาทางจิตใจ หรืออาจเกิดร่วมกันทั้งสองอย่างก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่น เกิดจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ซึ่งปกติในวัยหนุ่มพอพักก็จะฟื้นตัวได้เร็วและง่าย ถ้าสูงอายุก็จะช้าหน่อย อันนี้ไม่ต้องตกใจ แนะนำว่าให้เปลี่ยนเวลาปฏิบัติกิจกันในตอนเช้า...